Ranunculus limosella fra New Zealand

© www.tropica.com

Ranunculus limosella er en relativ ny og fin plante fra Tropica. Planten finnes kun på New Zealand hvor den vokser i innsjøenes litoralsone. R. limosella er amfibisk, ganske liten (< 8 cm) med en basal vekstform hvor bladene settes fra en krypende jordstengel. Når den vokser i sumpforhold blomstrer den villig. Blomsten er purpurfarget og ca. 5 mm i diameter. R. limosella kan lett forveksles med forskjellige arter innenfor slekten Lilaeopsis, men R. limosella har en egentlig bladstilk (petiole) med bladplate i motsetning til Lilaeopsis som har et mer udifferensiert blad.

I naturen er R. limosella ekstremt følsom for eutrofiering på grunn av plantens lave vekst. Når vannet blir fylt med planktonalger klarer den ikke å vokse opp mot lyset, men dør på grunn av for lite lys. Mange av dens naturlige levesteder er dessuten truet av vannkraftutbygging hvor vannstanden der ofte varierer med flere meter i året, for å sikre konstant vanntilførsel til turbinene, som lager strøm. I perioder med høy vannstand vil det ikke nå ned nok lys på dypt vann og de plantene som vokser der vil dø.

Planten ble brakt til Tropica med en sending Eleocharis fra New Zealand. R. limosella blir produsert på sump, men den trives likevel under vann hvis den får tilfredsstilt sitt høye lyskrav og krav om CO2-tilførsel av vannet. Under slike optimale vekstbetingelser vil planten etter en tid danne et homogent plantedekke. Denne perioden kan reduseres drastisk hvis man gjør på følgende måte når den plantes i akvariet: Hver potte med R. limosella fra Tropica inneholder opp til 100 planter eller flere. Derfor bør torven deles opp i minst 8 små blokker som så plantes med en pinsett i en nettstruktur med en avstand av ca. 5 cm. Dermed vil en langt raskere oppnå det ønskede plantedekke. R. limosella er ideell som forgrunnsplante i akvarier som er bygget opp etter inspirasjon fra Nature Aquarium konseptet.

© www.tropica.com
Oversatt for AkvaForum av Bjarne Sætrang


Ole Pedersen - 11.11.2005